Projectpartners

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie
Hanzeplein 1
NL – 9713 GZ Groningen

Mobile: +31 655256769 | Phone: +31 50 361 3480 | Fax: + 31 50 36 19105

Website: www.umcg.nl
Website: UMCG | Medische Microbiologie en Infectiepreventie

Wat doen wij?

De doelstellingen van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie zijn:

 • bescherming van patiënten tegen infecties,
 • het geven van snelle en juiste diagnostische antwoorden
 • het geven van advies t.a.v. optimale behandeling
 • het bijdragen aan kennis en innovatie
 • in het belang van onze patiënten

Het is de taak van de afdeling om deze kennis en vaardigheden, in het belang van alle patiënten, te verspreiden middels publicaties, scholing en opleiding. Om deze taak te volbrengen, behelzen de activiteiten van de afdeling (die beschikt over ca. 150 medewerkers) naast diagnostiek en onderzoek op het gebied van virale, bacteriële, schimmel-, en parasitaire infecties, ook de opleiding van studenten, coassistenten en arts-assistenten. De afdeling is primair verantwoordelijk voor alle microbiologische diensten en de ziekenhuishygiëne in het UMCG, dat een instelling voor derdelijnszorg alsmede een academisch opleidingsziekenhuis is, en dat over een groot scala aan faciliteiten voor gespecialiseerde patiëntenzorg beschikt.

Ten aanzien van patiëntenzorg biedt de afdeling een volledig spectrum aan de allernieuwste diagnostische procedures voor een snelle, precieze en op de patiënt afgestemde diagnose van infectieziekten. Onderzoeksuitslagen worden altijd voorzien van klinisch advies op basis van epidemiologische kennis over ziekteverwekkers en hun mate van gevoeligheid voor antibiotica, teneinde de individuele patiënt optimaal te behandelen.

Op het gebied van onderzoek richt de afdeling zich op een beter inzicht in de rol van micro-organismen in ziekte en gezondheid. Bij dit onderzoek worden methoden aangewend variërend van de moleculaire genetica van ziekteverwekkers tot de moleculaire diagnostiek, moleculaire epidemiologie en klassieke epidemiologie.

Wat betreft scholing en opleiding verzorgt de afdeling onderwijs aan geneeskundestudenten en studenten in de biomedische wetenschappen en de biowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en verzorgt zij tevens scholing en opleiding van artsen, verpleegkundigen en ziekenhuishygiënisten van andere instellingen. Binnen het medisch centrum biedt de afdeling onderwijs en opleiding in de medische microbiologie aan coassistenten en verzorgt zij de opleiding tot medisch specialist.

Wat doen wij in het kader van het project?

 • Analyse van patiëntenverplaatsingen
 • Realisatie van regionale competentiecentra met deelname door de regionale stakeholders op het gebied van infectiepreventie, diagnostiek en therapie
 • Euregionale A-Teams (E-Teams)
 • Harmonisatie van microbiologische meetmethodieken voor BRMO (vooral CRE) en technische laboratoriuminformatiesystemen voor grensoverschrijdend werkzame laboratoria
 • Tot stand brengen van identieke aanbevelingen en standaards door haalbaarheidsonderzoeken (literatuuronderzoek, risicobepaling, prevalentiemetingen)
 • Opheffen van lacunes die bestaan in de evidence based aanbevelingen voor de preventie van BRMO
 • Samenbrengen en vergelijken van gegevens uit D en NL op het gebied van BRMO, vooral CRE/4MRGN, en van de zorg voor patiënten met ernstige immunosuppressie, neglected viral diseases (o.a. enterovirussen, rhinovirussen)
 • Registratie van euregionale data (met name CRE/4MRGN) via informele melding door het laboratorium aan de betreffende referentiecentra van het project
 • Regelmatige prevalentiescreeningen – uitvoering en analyse – voor BRMO (met name CRE/4MRGN) in ziekenhuizen, pleegzorginstellingen, artsenpraktijken en andere instellingen alsmede onder de bevolking na overleg met de nationale ethische commissies en de publieke gezondheidsdiensten
 • Prevalentiescreening onder bijzondere bevolkingsgroepen die een verhoogd risico hebben drager van CRE/4MRGN te zijn in samenwerking met de publieke gezondheidsdiensten (bijv. vluchtelingen, reizigers)
 • Onderzoek naar het optreden/soort van CRE, Carbapenem-resistente non-fermenters (Pseudomonas sp., Acinetobacter) alsmede van Vancomycine-resistente enterokokken (VRE), MRSA in de veehouderij, dierentuinen, instellingen voor soortbescherming (zeehonden), het oppervlaktewater en het milieu aan beide zijden van de grens
 • Formulering van standaards voor referentiediagnostiek van deze ziekteverwekkers (PCR-sneldiagnostiek, typering, Whole Genome Sequencing)
 • Onderzoek naar mogelijke dekolonisatietherapieën (opheffen van enterale kolonisatie)
 • Uitvoeren van ringtests voor de EHEC-tests in de humane en veterinaire geneeskunde
 • Ontwikkeling van een projectcertificaat
 • Ontwikkeling en implementatie van een Euregionaal, grensoverschrijdend opleidingsplan voor infectiepreventie en preventie van antibioticaresistentie (wederzijdse hospitaties en opleidingsmodules)
 • Grensoverschrijdende synchronisatie van bachelor-, master- en PhD-leergangen in de euregio op het gebied van ziekenhuishygiëne
 • Euregionale (deel-)bijscholing tot mono- en polyvalente deskundigen infectiepreventie/artsen microbioloog
 • Praktische uitvoering van het AID-opleidingsconcept; euregionale A-team-opleiding
 • Euregionale stages/practica in ziekenhuizen, laboratoria
 • Oprichting van een euregionale task force, bestaand uit projectexperts, die regelmatig (minimaal 1 keer per jaar) regionale en euregionale sectoroverstijgende prevalentiemetingen in zorginstellingen en daarbuiten uitvoeren en analyseren
 • Vorming van een sentinel-structuur van ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen waarbinnen de leden hun ervaring, methodieken, maar vooral hun BRMO-kerngegevens regelmatig met elkaar uitwisselen
 • Gezamenlijke lateralisatie van activiteiten, knowhow en technologie ten behoeve van vroegtijdige onderkenning en indamming van uitbraken
 • Lateralisatie van diagnostiek en behandeling van tuberculosepatiënten
 • Etableren van preventie-economische initiatieven in modelprojecten waarin een concurrentieslag om de beste kwaliteit centraal zal staan (gevalideerd aan de hand van resistentiepreventie in ziekenhuizen en pleegzorginstellingen)
 • Uitvoeren van een pilotproject over de toepassing van innovatieve financieringssystemen die ervoor moeten zorgen dat preventie en adviesverlening over bescherming tegen infecties in het ziekenhuis duurzaam financierbaar blijven (gezamenlijk met ziektekostenverzekeringen)
 • Voorbeelden: a.) integratie van de diagnostiekkosten in de kosten van de antibiotica, b.) betaling van premies voor AID-zorgaanbod

 

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Contactpersonen

Prof. Dr. Alex W. Friedrich
T +31.(0)50.3613480
alex.friedrich@umcg.nl
Dr. Corinna Glasner
T +31.(0)50.3610668
c.glasner@umcg.nl
Prof. Dr. John W. Rossen
T +31.(0)50.361 34 80
john.rossen@gmail.com

Nachrichten/Nieuws & Veranstaltungen/Evenementen

Das Projekt wird im Rahmen des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland durchgeführt und durch die Europäische Union sowie die folgenden Institutionen finanziell unterstützt: |
Het project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie en de volgende instellingen financieel ondersteund:

Niedersächsisches Ministerieum für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale EntwicklungMinisterie van VolksgezondheidMinisterium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen