Gezondheid gaat ons allen aan – “One Health” voor iedereen!

Kick-off-bijeenkomst voor het INTERREG-V A-project “EurHealth-1Health”

Op 28 en 29 november 2016 vonden in Groningen gelijktijdig de kick-offbijeenkomsten van twee INTERREG V A-projecten plaats: “EurHealth-1Health – Euregional Prevention Against Antibiotic Resistance and Infections” en “health-i-care: innovations for safer healthcare”. Prof. dr. Alex W. Friedrich, projectleider van beide projecten en hoofd van de afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne van het Universitair Medisch Centrum Groningen, gaf hiermee het officiële startschot voor deze unieke grensoverschrijdende en sectoroverstijgende samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied. Bij dit officiële startschot waren in Groningen als eregasten ook mevrouw Cornelia Rundt, minister van Volksgezondheid van de Duitse deelstaat Nedersaksen, en mevrouw Dorothee Feller, Regierungsvizepräsidentin van de Bezirksregierung Münster, aanwezig. Zij spraken een groetwoord uit aan het adres van de ca. 150 deelnemers. De Nederlandse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Edith Schippers, gaf in een videoboodschap blijk van haar steun aan de projecten.

“Onze plannen zijn zeer ambitieus, maar dat is ook zeer noodzakelijk omdat bescherming tegen infecties, veroorzaakt door zeer resistente micro-organismen, op alle niveaus moet plaatsvinden, zowel grensoverschrijdend als sectoroverstijgend”, aldus prof. Friedrich. Het belangrijkste projectdoel is het beschermen van de gezondheid van de mens, nu en in de toekomst. Wezenlijk onderdeel daarvan is het voorkomen van de verspreiding van micro-organismen die niet meer met antibiotica te bestrijden zijn. Vermijdbare sterfgevallen worden hiermee onmiddellijk voorkomen. Bovendien leidt terugdringing van infecties tot besparingen op de zorgkosten, op middellange termijn tot verbetering van de kwaliteit van de zorg en op lange termijn, doordat zich één euregionaal verzorgingsgebied vormt, tot versterking van de sociaaleconomische positie van de grensregio.

Feit is: wanneer wij niets veranderen, dan is het alleszins denkbaar dat we in de komende decennia in een situatie zullen belanden waarin complexe operaties en intensieve medische behandeling van patiënten niet meer zonder infectierisico mogelijk zullen zijn en waarin een groter aantal extra sterfgevallen door infecties met antibioticaresistente ziekteverwekkers zal optreden dan door tumorale aandoeningen. De behandeling van dergelijke infecties zal immens hoge kosten met zich meebrengen. Prof. Friedrich zei hierover: “Mens, dier, milieu: alles hangt hierbij met elkaar samen. Alleen wanneer wij bereid zijn verder te kijken dan onze eigen denkkaders en samenwerking aangaan met onze collega’s in andere sectoren en in de buurlanden, kunnen we de uitbreiding van antibioticaresistente ziekteverwekkers bij mens en dier tegenhouden en de daarmee samenhangende risico’s voor patiënten en de volksgezondheid verkleinen. Naast de samenwerking tussen experts hebben opleiding en bijscholing van personeel, dat op het gebied van ziekenhuishygiëne en infectiepreventie werkzaam is, topprioriteit.“

Mevrouw Cornelia Rundt onderschreef in haar statement de woorden van prof. Friedrich nadrukkelijk en ziet uit naar de resultaten van dit buitengewoon interessante project. “Wij zijn ons bewust van de gevaren van antibioticaresistentie. Met dit soort initiatieven, waarin grenzen tussen landen, tussen de sectoren in de sociale systemen en zorgstelsels en tussen de verantwoordelijkheden van verschillende ministeries worden doorbroken, zijn we in staat de veiligheid en de kwaliteit van de behandelingen voor burgers structureel te verhogen. Sinds enkele jaren daalt bij ons in Nedersaksen de frequentie van MRSA en dat is een hoopgevend teken. Ik ben ervan overtuigd dat dit succes mede te danken is aan de inzet van de vele mensen in het kader van de al gezamenlijk uitgevoerde EU-projecten. Ook met de nieuwe projecten, die nu van start gaan, zullen maatregelen worden genomen en producten worden ontwikkeld die tot ver na de projectlooptijd en tot ver buiten het projectgebied met succes ingezet kunnen worden.”

In haar videoboodschap onderstreepte ook minister Edith Schippers het belang van de One-Health-aanpak. In haar visie kan alleen door samenwerking tussen alle betrokken vakmensen aan beide zijden van de grens efficiënt tegen de toename van infecties en antibioticaresistentie worden opgetreden. “Ziekteverwekkers kennen geen grenzen en daarom werken ook wij grensoverschrijdend samen”, zo sprak de minister.

Het project EurHealth-1Health richt zich op een van de grootste uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat: het voorkomen van infecties die niet meer met antibiotica te behandelen zijn. Daarvoor is het noodzakelijk de gehele ontstaansketen van antibioticaresistentie aan te pakken. Dit is slechts mogelijk door toepassing van een integraal “1Health-concept”: de gezondheid van mens en dier hangt rechtstreeks samen en wordt mede bepaald door het milieu. De bevolking wordt ouder, comorbiditeit neemt toe en de gevoeligheid voor infecties stijgt. De contacten tussen mensen en dieren zijn vaak intensief, bijv. in de landbouw maar ook die met huis- en hobbydieren. Daarom zijn gezamenlijke voorlichting en opleiding in de gezondheidszorg, de veterinaire sector en de landbouw van groot belang.

Doordat antibioticagebruik bij mens en dier bovendien immissie van antibiotica en antibioticaresistentie in rioolsystemen en oppervlaktewater tot gevolg heeft, is alleen al vanwege de natuurlijke loop van de rivieren in de grensregio een grensoverschrijdende en sectoroverstijgende samenwerking uiterste noodzaak.

Dit is ook onderkend door de Nederlandse overheid en de regeringen van de Duitse deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen, die alle de betekenis van dit thema onderstrepen. Aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens wordt ingezet op preventie van antibioticaresistentie, op het voorkomen van infecties met zeer resistentie micro-organismen en op intersectorale samenwerking in het kader van grensoverschrijdende 1Health-initiatieven. Vakmensen uit de humane en diergeneeskunde uit beide landen zullen binnen dit project hun deskundigheid bundelen, sectoroverstijgende opleidingen stimuleren en gezamenlijk werken aan behoud en verbetering van de volksgezondheid. “Wij hebben de lat hoog gelegd”, aldus Friedrich. “Wij hebben een duidelijk projectdoel en dat is het vrijwaren van onze gemeenschappelijke grensregio van levensgevaarlijke 4MRGN/CRE-infecties. Dat is een ambitieuze doelstelling, maar ik ben er zeker van dat we dit doel samen kunnen bereiken. Voor de veiligheid van onze patiënten.”

Het project EurHealth-1Health – Euregional Prevention Against Antibiotic Resistance and Infections heeft een looptijd van vier jaar en beschikt over een budget van in totaal 4,8 miljoen euro. Het wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland en meegefinancierd door de Europese Unie, het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid (VWS), het Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk van de deelstaat Nordrhein-Westfalen en door de Niedersächsische Staatskanzlei.

Skills

Posted on

29. november 2016