Het project

Korte beschrijving

Alle activiteiten van het project „EurHealth-1Health – Euregional Prevention Against Antibiotic Resistance and Infections“ zijn gericht op één van de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg: de bestrijding van levensgevaarlijke infecties die worden veroorzaakt door bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Hierbij moet stevig op het ontstaan van antibioticaresistente worden ingezet. Dit is slechts met behulp van een geïntegreerd „1Health“- concept mogelijk: de gezondheid van mens en dier is namelijk direct gerelateerd en wordt beïnvloed door het milieu. Ondanks de wereldwijde migratie vergrijst de bevolking, stijgt co-morbiditeit en neemt de vatbaarheid voor infecties toe. De contacten tussen mens en dier zijn vaak intensief, bijvoorbeeld in de landbouw, met huis- en hobbydieren. Dat is de reden waarom gemeenschappelijk onderwijs en opleiding in de gezondheidszorg, de diergeneeskunde en de landbouw van groot belang is.

En vooral bij infectieziekten wordt duidelijk dat de gezondheid van mens en dier met elkaar verbonden is: problemen met dezelfde zeer resistente micro-organismen en de daarmee samenhangende antibioticaresistentie treden zowel bij mensen- als dierenpopulaties op. Het gebruik van antibiotica bij mens en dier leidt tot emissies van antibiotica en het aantreffen van antibioticaresistentie in rioleringssystemen en oppervlaktewater. Grens- en sector overschrijdende samenwerking is daarom van groot belang.

Dit hebben de regeringen van Nedersaksen, Noord-Rijnland-Westfalen en Nederland ook zo erkend en alle drie benadrukken zij het belang van deze kwestie. In genoemde (deel)staten wordt gewerkt aan het voorkomen van antibioticaresistentie, infectiepreventie door meer resistente micro-organismen en intersectorale samenwerking in het kader van grensoverschrijdende 1Health initiatieven. Deskundigen uit de humane en veterinaire geneeskunde zullen in dit project in beide landen hun expertise bundelen, sector overstijgende training bevorderen en gezamenlijk aan de handhaving en verbetering van de volksgezondheid werken.

Das Projekt wird im Rahmen des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland durchgeführt und durch die Europäische Union sowie die folgenden Institutionen finanziell unterstützt: |
Het project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie en de volgende instellingen financieel ondersteund:

Niedersächsisches Ministerieum für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale EntwicklungMinisterie van VolksgezondheidMinisterium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen